Algemene voorwaarden

Dit is de privacyverklaring van Strumo. Strumo is gevestigd in Hilversum aan de Havenstraat 52C. Het Kamer van Koophandelnummer van Strumo is: 70853126. Strumo is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien je klachten of vragen hebt kun je contact met ons opnemen. Dit kan per post aan Strumo t.a.v. Strumo, Havenstraat 52C, 1211 KM Hilversum, of per e-mail via info@strumo.nl. In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Als je wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kun je dat lezen in onze cookieverklaring.Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze website, sollicitanten en alle overige relaties van Strumo.   Wat is het algemene privacybeleid van Strumo?Strumo respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.strumo.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.Strumo stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.Strumo deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.Strumo is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Strumo altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.   Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan? Strumo verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;je gegevens invult of achterlaat in een van haar vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;de website van Strumo bezoekt;een zakelijke relatie met Strumo hebt;solliciteert bij Strumo.De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.Tot slot verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie. Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?Strumo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie of recall van producten of dienstenAcquisitie. Om Strumo onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van Strumo dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomstSollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van Strumo een optimale gebruikerservaring biedt.Direct marketing/adverteren. Om jou op andere websites advertenties te laten zien die aansluiten op jouw voorkeuren.  Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.Als je Strumo toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt. Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Strumo? Strumo verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.ContactformulierOp de website van Strumo kun je contact opnemen met Strumo via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.De klantenservice houdt een lijst bij van gevonden voorwerpen. Op gevonden voorwerpen kunnen persoonsgegevens staan. Deze worden alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat het gevonden voorwerp aan de juiste persoon wordt meegegeven. Inkoop / leveranciersStrumo verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van de overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Strumo verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.  SollicitatiesAls je bij Strumo solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:Naam en adresgegevens;e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;geboortegegevens/leeftijd;geslacht;Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaringgegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;gegevens over beschikbaarheid;andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de sollicitatiebeoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties engetuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.  Strumo gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? Strumo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven
Bewaartermijn en reden
Klantgegevens
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Strumo. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Strumo maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.Leverancier gegevensJouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.Gegevens van sollicitantenJouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd. Delen we jouw gegevens?  Alle gegevens die Strumo verwerkt, worden opgeslagen in de datacentra van Strumo of hun IT service providers. Strumo kan jouw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden.  Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen. Strumo verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Strumo jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is. Hoe beveiligen wij jouw gegevens? Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn: we beveiligen onze website met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en two-factor authentication;alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en,we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.    Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Strumo. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@strumo.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.  Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij ons. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  Wat als het privacybeleid van Strumo wijzigt? De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.strumo.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.